Stanovy

Stanovy zapsaného spolku ZRNKA

I. Úvodní ustanovení

1. Název spolku: ZRNKA

2. Sídlo: Wiedermannova 1406/4, Praha 5, 15800

3. Působnost: celé území České republiky

II.Předmět činnosti

1. ZRNKA je spolek rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, dále rodičů pečujících alespoň o jedno nezletilé dítě, jejich příbuzných a dobrovolných zájemců o zlepšení pozice rodičů na mateřské a rodičovské dovolené nebo rodičů pečujících o nezletilé děti. Tento spolek je samostatnou právnickou osobou, dobrovolnou nevládní a neziskovou organizací.

2. Cílem činnosti spolku ZRNKA je sdružovat rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a rodiče pečující o nezletilé dítě, pomáhat hájit a prosazovat jejich zájmy, také zlepšit jejich informovanost v oblasti rodičovství, veřejného zdraví a sociálních služeb.

3. V souvislosti se svým posláním spolek ZRNKA získává a zveřejňuje informace a spolupracuje s úřady státní správy i samosprávy ČR, dalšími organizacemi a jednotlivci.

III.Orgány sdružení

1. Předseda spolku
a. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku ZRNKA. Předseda sdružení je zároveň členem rady spolku.
b. Předseda spolku řeší praktické stránky provozu spolku a rozhoduje v podstatných otázkách činnosti spolku – náplň činnosti a výuky spolku, přijímání členů, řešení problémů a podobně.
c. Předseda spolku je povinen brát ohled na názor rady spolku a kontrolní komise, za spolek však rozhoduje samostatně.
d. Předseda spolku je povinen pravidelně informovat o své činnosti radu spolku (nejméně jednou za měsíc) a kontrolní komisi (nejméně jednou za tři měsíce).
e. Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena rady spolku nebo radu spolku jako celek v době v své nepřítomnosti

2. Rada spolku
a. Rada je výkonným kolektivním orgánem spolku  ZRNKA , který řídí činnost spolku mezi zasedáními valné hromady. Rada spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami přímo svěřeny valné hromadě.
b. Rada spolku je minimálně tříčlenná, avšak počet je vždy liché číslo. Rada spolku přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou členů rady. Ze svého středu volí předsedu spolku.
c. Rada spolku přijímá nové členy rady spolku a odvolává členy rady spolku. V případě odstoupení všech členů rady spolku, volí novou radu spolku valná hromada. V případě, že rada spolku neplní své povinnosti dané platnými zákony, těmito stanovami a vnitřními předpisy nebo závažným způsobem nenaplňuje cíle spolku, může valná hromada členů spolku odvolat radu spolku jako celek. Členem rady spolku může být pouze člen spolku, ze své funkce může kdykoli odstoupit na základě písemné žádosti a jejím přijetí radou spolku
d. Všichni členové rady jako kolektivního orgánu odpovídají za chod spolku ZRNKA společně a nerozdílně.
e. Rada spolku schvaluje zejména cíle, strategií a projekty spolku ZRNKA, vypracovává výroční zprávu o činnosti spolku.
f. Radu spolku svolává jeden člen rady spolku tak, aby se konala minimálně jednou za kalendářní čtvrtletí, o konání se pořizuje zápis.

3. Kontrolní komise
a. Kontrolní komise je kontrolním orgánem, jehož činnost spočívá v revizi činnosti, hospodaření, dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku ZRNKA
b. Kontrolní komise musí být minimálně jednočlenná, avšak počet je vždy lichý. Je volena valnou hromadou s funkčním obdobím 2 roky.
c. Kontrolní komise se schází nejméně dvakrát ročně, o konání se pořizuje zápis.
d. Členové kontrolní komise mají právo se účastnit se všech jednání spolku a mají právo nahlížet do všech dokladů.
e. Kontrolní komise je za svou činnost odpovědná valné hromadě.
f. Členem kontrolní komise nesmí být žádný ze členů rady spolku.

4. Valná hromada
a. Nejvyšším orgánem spolku ZRNKA je valná hromada všech členů spolku, která je tvořena shromážděním členů.
b. Valnou hromadu svolává kterýkoli člen rady spolku, valná hromada se schází nejméně jednou ročně, o konání valné hromady se pořizuje zápis.
c. Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech:
ca) schválení a změna stanov
cb) volba a odvolání členů Rady spolku a kontrolní komise
cc) vyloučení člena spolku
cd) schválení výroční zprávy, předkládané radou spolku
ce) rozhodnutí o zrušení a likvidaci spolku
cf) rozhodnutí o vybírání a výši příspěvku na činnost spolku
cg) rozhodování o dalších záležitostech, které do působnosti valné hromady přímo či nepřímo svěřuje zákon.
d. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Pokud valná hromada v navržený den konání nebude usnášeníschopná, svolá kterýkoliv člen rady spolku náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 členové.
e. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů spolku ZRNKA.

5. Členství, člen spolku
a. Podmínky členství:
aa) členem spolku ZRNKA může být fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a cíli a aktivně se podílí na jeho činnosti
ab) členství vzniká na základě podané přihlášky a její registrací radou spolku
b. Zánik členství:
ba) na základě písemné žádosti člena,
bb) úmrtím člena nebo zánikem organizace
bc) pro vážné porušení stanov nebo zájmů sdružení rozhodnutím valné hromady
c. Práva členů:
ca) podílet se na veškeré činnosti spolku ZRNKA
cb) být informován o činnosti rady spolku a celého spolku ZRNKA a podávat náměty, připomínky a stížnosti k činnosti
cc) účastnit se valné hromady, volit a být volen do orgánů spolku
d. Povinnosti členů:
da) navrhovat kandidáty do volených funkcí a účastnit se valné hromady
db) podávat náměty, připomínky a stížnosti k činnosti
dc) přispívat k šíření dobrého jména spolku ZRNKA
dd) dodržovat stanovy a další organizační normy, plnit usnesení valné hromady
de) účastnit se jednání a práce v orgánech ZRNKA v případě jejich členství

6. Dárce (sponzor) spolku
Sponzorem spolku je každý, kdo přispěje sdružení finančním nebo věcným darem.
Sponzor spolku má právo určit účel, na který má být jeho dar použit. Tento účel musí být v souladu s bodem II. Předmět činnosti těchto stanov. Sponzor spolku má právo znát přesný účel, na který byl jeho dar použit (pokud je tento účel možné zjistit v případě finančních prostředků).

7. Přípravný výbor, volba předsedy spolku
První radu spolku a jejího předsedu zvolí po vzniku spolku přípravný výbor.

IV. Hospodaření spolku

1. Hospodaření spolku  ZRNKA je prováděno v souladu s obecně platnými právními předpisy.

2. Spolek ZRNKA hospodaří s movitým majetkem, finančními prostředky, které jsou účelově vázány na činnost spolku ZRNKA a budou použity k plnění cílů spolku.

3. Mezi zdroje financování patří zejména:

a. granty, dotace a dary fyzických a právnických osob,
b. členské příspěvky
c. výnosy majetku

4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada spolku.

5. Správa majetku a účetnictví – rada spolku určí osobu nebo osoby, které budou vést účetní evidenci. Rada spolku je odpovědná za správu majetku a vedení účetnictví.

V. Zánik spolku

1. Spolek ZRNKA zaniká na základě rozhodnutí valné hromady, toto rozhodnutí musí být přijato nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku

2. Součástí rozhodnutí o zániku musí být uveden způsob majetkového vypořádání. Případný přebytek po provedené likvidaci bude předán jiné nevládní organizaci, která má podobné cíle jako spolek ZRNKA.

VI. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny radou spolku dne 28.2.2012

Napsat komentář